Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er Ølsted Borgerforening og har hjemsted i Halsnæs Kommune.
2. Foreningen er upolitisk.

3. Foreningen er stiftet den 14. november 1935.

§ 2. Formål
1. Foreningen er en almennyttig forening, hvis formål er at samle medlemmerne til kulturel underholdning og samvær, samt varetage lokalområdets interesse for udvikling, miljø og forskønnelse i samarbejde med borgerne i lokalområdet.
2. Foreningen kan yde støtte til lokale foreninger, klubber og enkelt personer. Støtten gives efter bestyrelsens skøn.
3. Tilvejebringelse af midler foregår ved afholdelse af arrangementer og aktiviteter i lokalområdet.

§ 3. Medlemmer
1. Enhver husstand kan optages som medlem. Hver husstand har to stemmer på generalforsamlingen og personerne skal være fyldt 18 år.
2. Medlemskabet består kun, så længe kontingentet er betalt.
3. Kun medlemmer har tale- og stemmeret ved foreningens generalforsamling.

§ 4. Kontingent
1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves en gang årligt.

§ 5. Bestyrelsen
1. Foreningens daglige drift forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 – 9 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og 1 – 5 bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
5. Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
6. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
7. Hvis suppleanter indtræder i bestyrelsen, følges perioden for det bestyrelsesmedlem, som suppleanten indtræder for. Bestyrelsen kan omkonstituere sig.
8. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg. Et udvalg kan have deltagere, som ikke er kontingentbetalende medlemmer af Ølsted Borgerforening.

§ 6. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved lokale opslag samt via lokale internetportaler.
3. Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
4. Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar. Til bestyrelsen kan også vælges medlemmer, der har givet skriftligt tilsagn herom.
5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
6. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt eller brev.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Valg af Fanebærer
Valg af fanebærersuppleant
Eventuelt

7. Bestyrelsen og 2 bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen.

8. Hvert år vælges: 2 – 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 billagskontrollant for 2 år.  og 1 fanebærersuppleant.
Hvert andet år vælges: 1 fanebærer for 2 år.

2 bestyrelsessuppleanter, 1  bilagskontrollantsuppleant og 1 fanebærersuppleant vælges for 1 år.
9. Alle beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt flertal, dog kan vedtægtsændringer kun foretages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 50 medlemmer fremsætter en skriftlig begæring med motiveret dagsorden herom.
2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved lokale opslag og via lokale internetportaler.
3. Afviklingen af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for den ordinære generalforsamling.

§ 8. Økonomi
1. Foreningens regnskab føres af kassereren.
2. Regnskabsperioden følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
3. Regnskabet skal være underskrevet af bestyrelsen samt være revideret og underskrevet af bilagskontrollanterne inden fremlæggelse til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
4. Bilagskontrollanterne kan efter behov gennemføre uanmeldt revision.
5. Intet medlem kan gøre krav på foreningens midler.
6. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller underskrive gældsbeviser uden en generalforsamlingsbeslutning.
7. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

§ 9. Opløsning af foreningen
1. Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsamling.
2. Til denne beslutning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, samt at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for opløsningen.
3. Såfremt der ikke er fremmødt 1/3 af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling.
4. På denne generalforsamling skal mindst ¾ af de afgivne stemmer være for opløsningen uanset det fremmødte antal medlemmer.
5. Generalforsamlingen skal endvidere træffe beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler og løsøre. Disse skal tilfalde en lokal almennyttig forening med sportslig eller kulturel aktivitet.

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2019.